Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden groepscursus en individuele begeleiding/coaching Cesz

 1. Inschrijven
1.1 Aanmelden voor deelname aan een groepscursus of individuele begeleiding/coaching Cesz kan via info@cesz.nl
Voorafgaand van de eerste les ontvangt u het inschrijfformulier per email.
1.2 Met het inleveren van het ingevulde inschrijfformulier geeft de deelnemer zich op voor deelname aan de groepscursus of individuele begeleiding/coaching Cesz.
1.3 De inschrijvingen worden door Cesz geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers voor de groepscursus Cesz is bereikt.
1.4 De factuur ontvangt u na het invullen van het inschrijfformulier via de e-mail.

2. Annulering en administratiekosten
2.1 Met het inleveren van het inschrijfformulier heeft de afzender zich ingeschreven voor deelname aan de Groepscursus of individuele begeleiding/coaching Cesz.
2.2 Na aanmelding is er een bedenktermijn van zeven kalenderdagen. Als men door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk of per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan uw docente. Bij annulering voor de cursus Cesz is de volgende regeling van toepassing:
• Bij annulering binnen één week vóór aanvang van de cursus, brengt Cesz 50% van het deelnamebedrag in rekening.
De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.
• Gemiste lessen kunnen niet in mindering worden gebracht op het cursusgeld.
• Bevalt de cursist eerder of moet er om medische redenen eerder gestopt worden, dan kunnen de openstaande lessen vanaf zes weken tot negen maanden na de bevalling worden opgemaakt.

3. Annulering en wijzigingen cursus door Cesz
3.1 Cursussen kunnen alleen van start gaan bij minimaal twee deelnemers.

3.2 Cezs Leek is gerechtigd cursusdata te verschuiven, de locatie te wijzigen, een vervangster in te zetten of de cursus geheel te annuleren met terugbetaling van de gemiste lessen.

Betalingsvoorwaarden
4.1 De inschrijving is definitief na het invullen van het inschrijfformulier.
4.2 Het volledige cursusbedrag dient betaald te worden 7 dagen na het ontvangen van de factuur via de e-mail.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt aan de desbetreffende persoon een herinneringsfactuur gestuurd.

5. Auteursrecht
Het cursusmateriaal en aanvullende documentatie mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

6. Declareren kosten bij ziektekostenverzekering
De cursist dient de factuur van de Cesz cursus eerst zelf te voldoen. Daarna kan zij aan de hand van de factuur de kosten declareren bij haar zorgverzekeraar. Afhankelijk van voorwaarden van de zorgverzekeraar en afgesloten polis, zal deze ziektekostenverzekering (een deel van) de kosten vergoeden.

7. Aansprakelijkheid
Cesz is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel die veroorzaakt is, of verband houdt met deelname aan de cursus Cesz.

8. Persoonsgegevens
Cesz zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor ons klanten administratiesysteem en de uitvoering van de factuur, de deelnemerslijst en de cursusinformatie. Voor het plaatsen van foto’s of ander beeldmateriaal wordt altijd eerst toestemming gevraagd.
Cesz Leek zal zich verder houden aan haar privacy reglement zoals opgenomen in deze voorwaarden.

9. Privacy Reglement Cesz
Cesz respecteert de privacy van de cursisten en draagt er zorg voor dat de informatie die u aan haar beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij hebben informatie over u nodig om uw aanvraag te verwerken. Daarbij hanteren wij de volgende strikte gedragslijnen:
Uw gegevens worden door Cesz geadministreerd om uw aanvraag te kunnen uitvoeren en om u in de toekomst op de hoogte te houden van onze producten/diensten. Uw gegevens worden niet voor andere doelstellingen gebruikt.
Cesz verzamelt alleen gegevens die redelijkerwijs nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van uw informatieaanvraag. Privacygevoelige informatie wordt door Cesz nimmer verzameld of vastgelegd in een gegevensverzameling.
Gegevens worden door Cesz verzameld via inschrijf(intake)formulieren. Alleen gegevens die door uzelf vrijwillig in formulieren worden ingevoerd, worden door ons vastgelegd.
Toegang tot uw gegevens is beperkt tot de medewerkers van Cesz die in het kader van de uitoefening van hun functie over deze gegevens moeten kunnen beschikken.
Uw persoonsgegevens worden door Cesz nooit ter beschikking gesteld aan derden, behoudens situaties waarin dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
U heeft te allen tijde het recht om Cesz te verzoeken u mee te delen welke gegevens Cesz van u verwerkt. U heeft het recht om gegevens die op uzelf betrekking hebben te laten corrigeren, indien de gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met de wet zijn vastgelegd. Ook heeft u het recht op verwijdering van uw gegevens. Cesz zal deze verzoeken behandelen conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt.